Пишем за нещата, които те вълнуват и всички ние харесваме.

Открий едни от най-любопитните материали в онлайн пространството, които обхващат всеобщи теми.

Политика за защита на личните данни

Относно: използването на интернет траницата https://otadoq.com/

В сила от 02 Април 2019 година

Последни изменения на 02 Април 2019 година

Важно, какво трябва да знаете преди всичко

„Ехола“ ЕООД, събира данни само и единствено от своите клиенти/рекламодатели след сключване на договор.

Ако Вие сте посетили нашият уеб сайт https://otadoq.com/, просто за да прочетете нещо или да загубите малко време, искаме да Ви съобщим, че няма да събираме никакви Ваши данни.

Въведение

Извършвайки дейността си, „Ехола“ ЕООД, ЕИК 205128251, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ж.к. кв. „Кольо Фичето“, ул. „Професор Илия Янулов“ № 1, вх. А, ет. 5, ап. 18, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Интернет страница https://otadoq.com/ се притежава от „Ехола“ ЕООД и се управлява от дружеството в съответствие с разпоредбите на закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, но не само Регламент (EC) 2016/679 („GDPR“).

Настоящата Политика за защита на личните данни, има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. „Ехола“ ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си https://otadoq.com/.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „Ехола“ ЕООД не продава Вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Какво са лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Част от данните представляващи лична информация са: адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други.

Данни, разкриващи расата или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „Ехола“ ЕООД не обработва такава информация за Вас.

Събиране и използване на лични данни

„Ехола“ ЕООД не събира целенасочено, не използва, не съхранява и не обработва личните Ви данни, когато използвате https://otadoq.com/ за всякакви други цели в изключение на маркетинг рекламиране в сайта. Ние събираме, използваме, съхраняваме и обработваме лична информация само при нужда, дадена ни абсолютно доброволно от нашите рекламодатели и то когато работим заедно с нашите клиенти - рекламодатели.

Използваме данните, само, които са нужни за изпълнение на предоставените платени услуги в https://otadoq.com/, и служат за сключване на официален договор, между „Ехола“ ЕООД и рекламодателите на дружеството. Също така, могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „Ехола“ ЕООД може да събира от Вас чрез уеб страницата си https://otadoq.com/, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират ще намерите, когато използвате съответната услуга на „Ехола“ ЕООД и предоставяте информация на дружеството.

Каква лична информация събираме

„Ехола“ ЕООД, събира лични данни единствено от своите рекламодатели, които се съгласяват да споделят доброволно своите лични данни, когато използват платените ни услуги в страницата https://otadoq.com/, които лични данни са:

Наименование на дружеството;

ЕИК на дружеството;

Адрес на дружеството;

Електронен адрес (email);

Телефонен номер;

Текущите данни са нужни за идентификация и обратна връзка с конкретните ни клиенти.

Ако Вие сте посетили текущият уеб сайт https://otadoq.com/ с цел различна от партньорство с нас, то нямате повод за притеснение защото не събираме никаква информация за своите посетители, читатели, потребители, гости и всяка друга форма описваща любопитното Ви присъствие в сайта ни.

За какви цели и на какво основание използваме личната Ви информация

Събираната информация е само и единствено необходима и доброволно дадена ни от нашите рекламодатели, като за целта се сключва необходимия договор между двете страни.

Целите за които използваме личната информация на своите клиенти е идентификация и обратна връзка с тях при сключване на договор за реклама в https://otadoq.com/, както и статистически отчети.

Разкриване на Вашите лични данни

Възможно е да се наложи - по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене - „Ехола“ ЕООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други подобни проблеми от обществена значимост са на лице.

Ще разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано и необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители.

Трансфер в трети страни

При необходимост или случай на реорганизация, сливане или продажба на текущият уеб сайт https://otadoq.com/ е възможно да прехвърлим всякаква и/или цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

В други случаи, „Ехола“ ЕООД, не прехвърля данните Ви на трети страни;

Защита на личната информация

„Ехола“ ЕООД, взима предпазни мерки - включващи административни, технически и физически мерки за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и/или злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

„Ехола“ ЕООД, използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници в сайта си https://otadoq.com/, на които е възможно да се събира лична информация за своите рекламодатели.

Когато рекламирате при нас и публикуваме материал свързан с Вашата дейност, Вие споделяте лична информация, която е видима за всички потребители и може да бъде четена и/или споделяна в социалните мрежи, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която споделяте в този случаи пред нашите потребители.

Съхранение на личната информация

Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата политика за защита на личните данни, освен ако по закон, не се изисква да я задържим за по-дълъг период от време.

Според вида данни и целите за които са събрани, е определен срок за съхранение с изтичането на който, информацията се изтрива окончателно.

Вашите права във връзка с данните Ви

Ако сте предоставили Вашите лични данни на „Ехола“ ЕООД, чрез интернет страницата https://otadoq.com/, Вие разполагате със следните възможности описани по-долу, по всяко време:

да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакти;

право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „Ехола“ ЕООД, чрез https://otadoq.com/;

право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

право на жалба до комисия за защита на личните данни, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на данните;

При желание от Ваша страна да упражните правата си или да изявите отказ, може да се свържете с нас чрез изпращане на електронно писмо до следния електронен адрес: office@otadoq.com

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители/клиенти, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащането на такси към „Ехола“ ЕООД.

Личната информация на Вашите Деца

Ние от „Ехола“ ЕООД, не събираме целенасочено лична информация от лица под 18 годишна възраст. Ако научим, че сме събрали каквато и да било лична информация на лице под 18 годишна възраст ще предприемем стъпки за да блокираме достъпа до нея възможно за най-кратък срок от време.

Ако Вие сте родител и/или законен представител на лице под 18 годишна възраст и откриете, че лицето, което е под Ваше настойничество е споделило лична информация с „Ехола“ ЕООД, молим Ви, в най-кратки срокове от време да ни съобщите (по възможност, незабавно), като се свържете с нас от страницата на за обратна връзка.

Валидност и актуализиране на политиката

Възможно е периодично да актуализираме своята политика за зашита на личните данни.

При промяна в настоящата политика ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната политика за защита на личните данни.

Данни за контакти

Ако пожелаете да се свържете с нас по въпрос, свързан с настоящата политика, моля изпратете ни своите въпроси на следния електронен адрес: office@otadoq.com